BYTE 상반기 경제 모의고사 이벤트 당첨자 발표

BYTE 상반기 경제 모의고사 이벤트 당첨자 발표

BYTE
BYTE

BYTE가 준비한 상반기 경제 모의고사, 어떠셨나요?

생각보다 많은 분들이 참여해주셔서 정말 놀랐어요!

앞으로도 BYTE는 여러분의 비즈니스&경제 상식을 책임질 좋은 콘텐츠를 위해 열심히 노력할테니 많은 관심과 사랑 부탁드려요😍

성적 이벤트 당첨자

1등. 아웃백 10만원 상품권

bluewhit***@naver.com

2등. 배달의 민족 5만원 상품권

korea***@gmail.com

jhk1***@naver.com

hong6228***@naver.com

3등. 스타벅스 아메리카노

angel9***@naver.com

asy0***@kakao.com

black***@naver.com

cranberrybutter***@naver.com

ehdgjs***@naver.com

gam5***@naver.com

gud9***@gmail.com

harrynam2***@gmail.com

jimin.p***@lotte.net

jisoo***@naver.com

kjhun0***@gmail.com

lovezi***@naver.com

mahoney***@gmail.com

moonawhis***@naver.com

parkkh***@gmail.com

purum***@naver.com

sean0***@snu.ac.kr

shin005***@naver.com

slvr_star***@naver.com

son1***@naver.com

tjdg***@naver.com

wlsdud***@naver.com

suama***@naver.com

shawn0***@naver.com

like2r***@naver.com

인스타그램 이벤트 당첨자

1등. 배달의 민족 5만원 상품권

iwx***

2등. 뿌링클+콜라 1.25L 세트

blue.__.mi***

5s***

3등. 스타벅스 아메리카노

ddok_su**

lovelymin_07***

sseong_***

jollarimacs***

jaeyeon_k***

proactive_***

forallthepurp***

nnnnnnn***

excelsior_bloom_b***

estell***

youthgirl***

kimyun***

gaeul.__***

0_juic***

yj_outs***

*이벤트 상품은 이번주 내에 개별적으로 발송될 예정입니다!

(성적 이벤트는 이메일, 인스타그램은 DM을 확인해주세요!)

대화에 참여하세요